Meer ruimte voor horeca bij bottom-up initiatieven

roofgarden_horeca

Arnhem telt de laatste jaren een stijgend aantal nieuwe initiatieven op het terrein van cultuur, leegstand of stadslandbouw. Veelal hebben deze initiatieven een experimenteel karakter en hebben een beperkte looptijd. Daar staat tegenover dat de subsidies voor dergelijke bottom-up experimenten of initiatieven vrijwel zijn opgedroogd. Om toch jonge stad- en cultuurmakers de kans te geven nieuwe initiatieven uit te proberen, gaat Arnhem de regels voor aan het initiatief verbonden horeca versoepelen.

Manifest voor de horeca-ondernemer van morgen
Na het in 2011 gepubliceerde ‚Manifest van de Ruimte’, dat pleitte voor meer ruimte voor (jonge) stad- en cultuurmakers op plekken en in panden, heeft vorig jaar een aantal initiatiefnemers van ruimtelijke en culturele experimenten het ‚Manifest voor de horeca-ondernemer van morgen’ gelanceerd. In het manifest pleiten de aangesloten partijen, te weten Dynamic Food, New Dutch School, PopupKlup, PUURland, Stadstuin Kweekland, Stella by Starlight, Stichting Coehoorn Centraal en Buro Bois, voor meer tijdelijke ruimte in de toepassing van de bestaande horecaregels. Hiermee willen de opstellers van het manifest hun experimenten enige financiële basis geven.

Tijdelijk de drempel lager
Het principe dat nieuwe initiatieven die niet direct tot volle wasdom kunnen komen hulp krijgen van de overheid, is niet nieuw. De talrijke overheidsregelingen en -subsidies voor (startende) ondernemingen, experimentele technieken, ‚groene’, ecologische experimenten etc. zijn een vast onderdeel van onze markteconomie. Ook de grootste ondernemingen doen een beroep op dergelijke regelingen.
De veelal kleine, kapitaalarme en tijdelijke initiatieven van de vaak jonge initiatiefnemers echter, worden tot op heden op het gebied van horeca-regels geacht direct ‚volwassen’ te zijn en aan het volle pakket aan regels te kunnen voldoen. Door de combinatie van opgedroogde subsidies en weinig ruimte voor alternatieve inkomsten, zoals horeca, sneuvelen veel initiatieven nog voordat ze goed en wel zijn uitgeprobeerd. En dat is zonde. Dergelijke initiatieven verlevendigen plekken, panden en stadscentra. Het zet publiek aan er op uit te trekken om het nieuwe tijdelijke initiatief niet te missen. Het maakt onverwachte vaak ongeliefde plekken en panden, weer levendig.
De tijdelijkheid van initiatief is echter een harde eis in de nieuwe regeling. Na 6 maanden moet de initiatiefnemer beslissen: stoppen of doorgaan en onverkort aan alle vigerende regelgeving voldoen: ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, heet dat in de regeling.

1 Reactie op Meer ruimte voor horeca bij bottom-up initiatieven

Leave a Reply