Bewoners boos dat honden niet meer in uiterwaarden Arnhem mogen

Veel hondenbezitters in Malburgen zijn onaangenaam verrast nu de gemeente besloten heeft om de uiterwaarden bij de Bakenhaf af te sluiten voor honden. De reden is dat hier vanaf 2021 grote grazers gaan lopen. Via onderstaande ingezonden brief, maken de bewoners bezwaar tegen dit voornemen.

In het onlangs op Arnhem-Direct gepubliceerde artikel “Groene uiterwaarden worden verbonden tot één natuurnetwerk” werd uitgelegd wat de plannen zijn voor de uiterwaard Bakenhof bij Malburgen.
De grootste verandering zal zijn dat het gebied samengetrokken wordt met Meinerswijk en ook een gelijk beheer krijgt als Meinerswijk. Dit houdt onder andere in dat er in plaats van de ossen die er nu grazen, kuddes Konikpaarden en Gallowayrunderen zullen komen én dat er een compleet hondenverbod van kracht wordt.

Veel mensen zijn in Malburgen komen wonen vanwege de prettige ligging. Niet te ver van het centrum, maar toch veel groen en ruimte om te wandelen in de uiterwaard, met of zonder hond. Een grote zorg van veel bewoners is dat het intensieve gebruik van het gebied door fietsers en wandelaars, waaronder ook kinderen, ouderen en mensen met een handicap, niet goed samengaat met de aangekondigde kuddes. Er is één pad door de uiterwaard en op sommige plekken is het stuk land nauwelijks 25 meter breed. Het is daardoor niet te vergelijken met Meinerswijk waar zoveel meer ruimte is. Bij uiterwaard Bakenhof is het onmogelijk om 25 meter afstand te houden én gebruik te kunnen maken van het stukje natuur pal naast de wijk.

In de kuddes lopen ook hengsten, stieren en jonge dieren mee. Het (beschermings-) gedrag daarvan kan gevaarlijk zijn voor wandelaars, met name voor mensen die zich minder snel uit de voeten kunnen maken, zoals ouderen en gehandicapten. Ook kunnen Konikspaarden hinderlijk gedrag vertonen (achtervolgen en bijten) als ze gevoerd worden. Dat is moeilijk te voorkomen met het vooral in de zomer zeer intensief gebruik van de Rijnstrandjes en het wandelgebied.

Bezitters van honden worden ernstig gedupeerd, voor hen is de uiterwaard een belangrijk wandelgebied en geeft mogelijkheden om de hond te laten zwemmen. Daarom willen veel bewoners graag dat het beheer en de toegankelijkheid in uiterwaard Bakenhof blijft zoals deze nu is. De vriendelijke ossen die er nu grazen gaan goed samen met het huidige gebruik.

Inspraakprocedure niet correct verlopen
Wat ook steekt is dat alleen via de sociale media het nieuws bekend is geworden. De gemeente heeft verzuimd om over de aangekondigde wijzigingen adequate voorlichting te geven en van inspraak is nauwelijks sprake geweest.

De nieuwe beheervisie en de impact daarvan zijn niet openlijk besproken met de bewoners van de wijk. De concept-beheersvisie met grote omvang werd slechts 9 dagen voordat er een informatieavond plaatsvond toegezonden aan de wijkplatforms van Malburgen en bewonersvereniging Stadseiland. Daarbij werd niet vermeld dat de voorgestelde wijzigingen in het beheer een grote impact voor bewoners tot gevolg zouden hebben. In het begeleidend schrijven werd juist gesteld dat bestaand beleid voor dit gebied vastgelegd zou worden. Beleid dat vele jaren goed heeft gefunctioneerd.

Bestaand beleid
Na de dijkverlegging in 2002 werd de uiterwaard gezien als een belangrijke ontmoetingsplek voor Malburgen. Citaat uit een persbericht uit 2003, opgesteld door de Gemeente: “Vanuit de wijk is behoefte aan een groen uitloopgebied. Dat is hier mogelijk. Er moet een uitnodigend natuurgebied ontstaan … De uiterwaard wordt een ontmoetingsplek, die de sociale cohesie in de wijk moet bevorderen. Dit sluit goed aan bij het Ontwikkelingsplan en het programma Sociale Bouwstenen Malburgen”.

Al die jaren heeft de uiterwaard als ontmoetingsplek zeer goed gefunctioneerd. Er is een mooi evenwicht ontstaan tussen enerzijds natuurgebied met begrazing door jongvee en ossen en anderzijds intensief gebruik door wijkbewoners en vele andere stadsbewoners. In het nieuw aangekondigde beheer zou de natuur met de grote grazers op de eerste plaats komen en recreatief gebruik zich daaraan maar moeten aanpassen blijkt uit de nieuwe beheervisie: “De mens komt op de tweede plaats”.

Een tweede belofte aan de bewoners van Malburgen werd gedaan toen in 2006 de wijk Stadseiland (grenzend aan Malburgen) werd aangelegd en daardoor veel recreatief groen moest verdwijnen. De uiterwaard zou dat voldoende compenseren zei de gemeente toen en een deel werd zelfs als speeluiterwaard aangemerkt. Belofte maakt schuld en veel bewoners vinden dan ook dat de pal aan de wijk grenzende uiterwaard niet van hen mag worden afgepakt.

Petitie
Inmiddels is er een werkgroep “De uiterwaarden van Malburgen toegankelijk voor iedereen!” Er is contact met de gemeente en met de wijkplatforms, er zijn brieven naar de gemeenteraad gestuurd en er is een petitie gestart met op moment van dit schrijven al meer dan 780 handtekeningen.

In de bij de petitie gemaakte opmerkingen worden veel goed gemotiveerde en relevante bezwaren genoemd. Dat maakt het nog veel begrijpelijker dat het natuurbeheer van uiterwaard Bakenhof niet zomaar gelijkgesteld kan worden aan dat van Meinerswijk. Een gedifferentieerd beheer is noodzakelijk. Gemeente: doe daar aub wat mee, in samenspraak met de bewoners.
www.petities.com/uiterwaardentoegankelijk