Geleidelijke halvering veestapel voor duurzaamheid

Door Marleen van der Meulen 

Nederland is een relatief klein, dichtbevolkt land en telt op dit moment duizenden landbouwbedrijven met in totaal ca. 100 miljoen kippen, 12 miljoen varkens, 4 miljoen runderen en 600.000 geiten.

Zoals u wellicht al via andere media vernomen hebt, heeft D66 een visie waaruit blijkt dat kringlooplandbouw op lange termijn de enige duurzame manier is om voedsel te produceren. Ook de minister wil inmiddels dat boeren (die dat nog niet doen) overgaan op kringlooplandbouw. Dat betekent dat deze boeren keuzes moeten maken hoe in hun specifieke situatie over te schakelen op kringlooplandbouw. Daar komt bij dat veel boeren geen opvolger hebben.

D66 vindt dat het kabinet onze boeren, de hoeders van ons landschap en producenten van ons voedsel, moet helpen. Hiervoor is een half miljard euro beschikbaar gesteld. Daarnaast moet er extra geld komen om boerenbedrijven uit te kopen.

Nu er ook een uitspraak ligt van de Raad van State over vermindering van stikstof is dit hét moment om door te pakken en heeft ons Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot geopperd het aantal varkens, kippen en geiten in Nederland te halveren. Niet van vandaag op morgen, maar met een plan voor kringlooplandbouw dat decennialang kan worden doorgevoerd, zodat boeren weten waar ze aan toe zijn. Geen hap-snap-beleid.

Wat koeien betreft: Daar is de problematiek minder urgent. In het Klimaatakkoord staat dat het aantal koeien rond natuurgebieden en veenweidegebieden moet verminderen. Maar ook daarbuiten zullen boeren een omslag naar kringlooplandbouw moeten maken. Voor de ene boer is dat makkelijker dan voor de andere. D66 vindt dat de minister meer geld vrij moet maken om met maatwerk alle boeren te helpen deze omslag te maken. Ook de boeren die willen stoppen.

Het plan van D66 om het aantal dieren omlaag te brengen, ligt zeer gevoelig bij coalitiepartners CDA en VVD, die een grote agrarische achterban hebben.

D66 vindt dat ook de banken, die de agrarische bedrijven financieren, hun verantwoordelijkheid moeten nemen en over de brug moeten komen. Zij zullen fors moeten afschrijven op de investeringen die zij hebben gedaan in de bio-industrie.

Het zijn geen prettige berichten, maar wij nemen onze politieke verantwoordelijkheid. Aan onze achterban en toekomstige generaties zijn wij verplicht nú politieke te keuzes maken. 

Marleen van der Meulen is voorzitter werkgroep Landbouw, voedsel en biodiversiteit van D66