Beslist Raad Terschelling over bouw in de Dellewal?

Buurtenregio.nl heeft met een aantal verhalen in november 2019 en januari 2020 aandacht besteed aan de actie van de stichting Natuurherstel www.BaaiDellewal.nl. De stichting wil dat er geen nieuwe bouwplannen worden ontwikkeld op de Dellewal, de enige natuurlijke baai van Nederland en daardoor van cultuurhistorische betekenis, maar ook van grote natuurlijke schoonheid. Het uitzicht van het Hoge Duin op de haven is beeldschoon.

Het gemeentebestuur wil met een beperkt bouwprogramma op de locatie van de voormalige dancing naast West Cord Hotel Schylge voldoende geld binnenhalen om de gemeentelijke boeken weer op orde te krijgen. Het college wil het resterende deel van het duin onbebouwd laten en in beheer geven aan de stichting.

Dan wordt voorbijgegaan aan de mogelijkheid om gezamenlijk, stichting en gemeentebestuur actie te ondernemen bij hogere overheden en het Waddenfonds om fondsen te werven om het hele gebied in natuurlijke staat terug te brengen en met behulp van een integraal plan te herstellen zodat de baai weer schittert zoals het eens was. Stichting Natuurherstel Baai Dellewal heeft meer dan 200.000 euro ingezameld bij particulieren om een deel van het gebied aan te kopen om terug te geven aan de natuur.

Coronacrisis verhindert gesprekken

Door de Coronacrisis zijn de gesprekken vanuit de stichting naar overheden en organisaties, zoals de provincie Friesland en het Waddenfonds niet mogelijk geweest. 

De stichting heeft een inspraakbrief gestuurd aan de raadscommissie van de gemeenteraad van Terschelling om aan te geven dat als wordt ingestemd met de voorgestelde weg, het plan op te knippen in postzegels een integrale oplossing met hulp van derden niet meer mogelijk is. 

                                                    INSPRAAKREACTIE

                           STICHTING NATUURHERSTEL BAAI DELLEWAL

Inz: Vergadering raadscommissie 13-05-2020,

          Agendapunt 7, Plan Dellewal

                                                                                                                       Baaiduinen,11  mei 2020.

Geachte leden van de Raadscommissie,

Met verbazing en bij nadere lezing met ongeloof hebben wij het voorstel van het College gelezen om het bestemmingsplan Baai Dellewal en de Tiger maar stop te zetten en in plaats daarvan een toetsingskader door de Raad vast te laten stellen, waarbij op voorhand al een algemene verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven voor toekomstige ontwikkelingen.

De redenen daarvoor begrijpen wij:

Allereerst wordt getracht op deze manier de Wet Natuurbescherming(stikstof) te omzeilen door de planvorming in stukken te hakken, zodat elk initiatief afzonderlijk wordt behandeld en beoordeeld, waarbij dus op voorhand al een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven.

Een ander voordeel is, dat de kosten van ontwikkeling op het gebied van planvorming en MER wordt doorgeschoven aan initiatiefnemers, lees projectontwikkelaars.

Onzes inziens een volstrekt verkeerde gang van zaken. De burger en ook onze Stichting  Natuurherstel Baai Dellewal moeten dan maar, via de rechter en wellicht Afdeling Bestuursrechtspraak, de afzonderlijke omgevingsvergunningen aanvechten, waarbij zij  op achterstand worden gezet, doordat op voorhand al een verklaring van geen bedenkingen is afgegeven.                                                                                                          

Bezwaarmakenden worden zo ernstig in hun beroepsmogelijkheden beperkt.

In feite wordt het burgerinitiatief van de Stichting met haar Natuurherstelplan Baai Dellewal tot behoud van de enige natuurlijke baai in het gehele Waddengebied, van den Helder tot en met Esbjerg, de nek om gedraaid.

De iconische plek, zoals Meindert Schroor, bestuurslid van de Waddenacademie, de Dellewal noemt is dan gedoemd te eroderen.

 Kan het ook anders

Natuurlijk als je als gemeente het burgerinitiatief van de Stichting wil erkennen maar ook daadwerkelijk gaat ondersteunen om dan met de Stichting samen optrekken, samen je sterk maken bij de provincie Friesland, samen een beroep doen op het Waddenfonds, samen een verzoek tot subsidie bij de Postcode loterij, etc.

Al met al leidend tot het behoud van het havengezicht, uniek, zoals gezegd in het Waddengebied, als baken voor een duurzame toeristische ontwikkeling.

Baai Dellewal is te belangrijk om toekomstige invulling plaats te doen vinden zonder vooraf een nieuw bestemmingsplan te laten vaststellen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal,

mr.W.N.Cool, bestuurslid