Doen wijkplatforms er nog toe in Arnhem?

De wijkbeheergroepen in Malburgen en de leden van de wijkplatforms Malburgen Oost en Malburgen West kwamen op een dinsdag in mei in vergadering bijeen om te praten over de toekomst van de wijkplatforms. Er waren naast de bewonersondersteuner (opbouwwerker) zo’n 30 bewoners naar het Olympus college gekomen. De leden van het Team Leefomgeving (TLO), de woonconsulent van woningcorporatie Volkshuisvesting, een paar belangstellenden en een raadslid van D66, die frequent vergaderingen van het wijkplatform Malburgen Oost bijwoont, waren er ook.

Door Chris Zeevenhooven

Kunnen jongeren ook meedoen?

De eerste vraag die de gespreksleider aan de aanwezigen stelde was of jongeren ook mee kunnen doen in de wijk. De meeste mensen in de zaal zijn al wat ouder en doen al jaren mee met deze burgerparticipatie door mee te praten en mee te doen om hun buurten en wijken leefbaar te houden. Met een wijkbudget als hulpmiddel kunnen ze initiatieven voor de wijk ondersteunen en gevraagd en ongevraagd het college van B&W adviseren wat zij het beste vinden voor de wijk. De wijkplatforms komen zo’n zeven keer per jaar in vergadering bijeen. De wijkbeheergroepen zijn in de buurten van Malburgen actief en houden zich bezig met de leefomgeving. Die groepen komen zo’n vijf keer per jaar bijeen. Voor jongeren zijn dergelijke vergaderingen vrij stoffig om aan mee te doen. Zij hebben andere sores aan het hoofd, een opleiding afmaken, sporten, de vakkenvullen bij de supermarkt of gewoon een beetje chillen in de buurt. Kleine concrete projecten zoals de aankleding verzorgen van het sportveld vinden ze leuk om te doen. Daarbij valt op dat jongeren wel mee willen doen, maar niet meer voor niks. De samenleving is commerciëler geworden.

Corona heeft veel stilgelegd

“Door Corona is veel stil gevallen en dat moet weer opgestart worden, het jeugdwerk begint nu pas weer te lopen” zegt Rein Turk, de vader aller vrijwilligers in de wijk. Door de Coronatijd denken mensen terug aan de tijd toen er meer geld was voor club- en buurthuiswerk en er meer kinder- tienerwerk was. Er is de afgelopen tijd bezuinigd op het leven in wijken die aandacht vragen en waar mensen wonen die van een klein inkomen moeten leven. Door het verminderen van het sociaal-cultureel werk is het ook moeilijker om mensen te vinden die mee zouden kunnen doen met een wijkbeheergroep of die zitting nemen in een wijkplatform. Misschien dat samen koffiedrinken kan helpen mensen over de streep te trekken. “Je moet het niet te zwaar zien, het meedoen met een wijkplatform” zegt bewonersondersteuner Hanspaul Maarseveen. Een ander zegt dat mensen ook hun eigen belang moeten zien om mee te gaan doen, een soort win-win voor de buurt en voor jezelf”

Is er over 20 jaar nog een wijkplatform?

“Ja”, zegt Roelie van de Weide van Volkshuisvesting, “mensen willen altijd met elkaar overleggen om de wijk leefbaar te houden”. Daar stemt men mee in, je kunt het samenleven in een wijk immers niet digitaliseren, het blijft mensenwerk. Niet iedereen is geïnteresseerd in alle onderwerpen, maar met werkgroepen kun je bepaalde zaken aanpakken. Bewoners vinden wel dat het de afgelopen jaren te vrijblijvend is georganiseerd. De bewonersondersteuner heeft veel minder uren in de wijk en het wijkplatform wordt helemaal door bewoners georganiseerd. De gemeente vraagt het wijkplatform ook niet meer om advies. Sinds de overgang naar ‘van wijken weten’ heeft het wijkplatform aan betekenis verloren. Sjef Hamer zou wel weer terug willen naar de ‘Vogelaarwijk’. Toen was er genoeg geld voor de wijk en een positie voor het wijkplatform. Er is in die periode heel veel gebeurd waar Malburgen beter van geworden is. Mattijs Loor, raadslid voor D66 gelooft dat er ook over 20 jaar nog wel wijkplatforms zullen zijn, maar niet zoals het nu gaat. “De bewoners blijven de experts van de wijk, maar het zal minder geïnstitutionaliseerd zijn en lang niet in alle wijken”.  Als reactie geeft iemand aan dat als de wijkplatforms niet meer serieus genomen worden de mensen er uiteindelijk mee ophouden.

Team Leefomgeving (TLO) wil dat iedereen een goed leven heeft

Het nieuwe Team Leefomgeving stelt zich aan de zaal voor. Ze vertellen wat hun plannen zijn voor het komende jaar. Om duidelijk te maken wat TLO precies doet wordt een animatiefilmpje getoond. Het geluid laat het afweten, waarop wijkambtenaar Merijn van der Mooren na afloop een toelichting geeft. Na 6 jaar ‘van wijken weten’ is voor mensen in de zaal nog niet precies duidelijk wat de taken van TLO zijn. “TLO wil weten wat er speelt in de wijk en dat met een wijkgerichte aanpak oppakken”. Daarbij willen zij dat iedereen in de wijk gezond is en een goed leven heeft. “Wie wil dat nu niet?” vraagt van der Mooren. De aanwezigen zijn daar niet tegen. Wijkambtenaar Bianca van der Weijden wil met een nieuwsbrief gaan werken, zodat betrokken burgers weten wat TLO doet in de wijk. Daarop werd instemmend gereageerd, want dat had men gemist. Een andere klacht was dat men amper de tijd kreeg om wijkambtenaren te leren kennen, ze vetrokken weer net zo snel als ze gekomen waren. Dat is slecht voor het vertrouwen in de overheid. Het Team Leefomgeving gaat een wijkactieplan maken voor 2023. Daarop vroeg Frans van den Berg of het wijkplatform daar ook actief aan mee kan doen en niet alleen reageren op het aanbod van TLO. Het antwoord gaf precies aan wat heden ten dage de status van het wijkplatform in Arnhem is. ‘Het TLO gaat alle input verzamelen bij alle partners in de wijk en dat wordt in een plan vastgelegd en dat wordt voorgelegd aan de wijkplatforms”. De tijden zijn veranderd, burgerparticipatie is ook onderdeel van de consumptiemaatschappij geworden.

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Mijn_wijk/malburgen/contactpersonen