@Seriousambtenaar over rol bewonersgroepen en netwerkdemocratie

Mail uit Breukelen

Aan het eind van een dag praten en denken over de rol van bewonersgroepen en de betekenis van de nieuwe netwerkdemocratie kwamen actieve bewoners van bewonersgroepen duidelijk maken dat zij de agenda bepalen en dat het uiteindelijk om de bewoners zelf gaat.

Gemeenten kunnen met de actie van het Glazen Huis voor @seriousrequest geld bijdragen en in ruil daarvoor een groep ambtenaren vragen zich vrijwillig in te zetten voor een kwestie die in die gemeente speelt (@seriousambt). De vraag die in Breukelen, gemeente Stichtse Vecht, aan de orde is betreft de betekenis van de nieuwe netwerkdemocratie en de rol van bewonersgroepen.

Om kwart voor negen zitten de deelnemers paraat en worden de ervaringen van verschillende gemeenten in Nederland gedeeld naast uitgebreide informatie over de gang van zaken in de gemeente Stichtse Vecht. Niet alleen kennis van wijkwerk maar ook andere expertises zijn present. De burgemeester maakt kennis met de groep en geeft zijn visie op het onderwerp en brengt zijn enthousiasme voor de netwerkdemocratie naar voren. De ambtenaren die als gebiedsregisseur heen en weer schakelen tussen gemeentelijke organisatie en bewoners kwamen buurten om hun ervaringen te delen en vragen te beantwoorden.

Gaandeweg werd steeds meer duidelijk over de drie gemeenten, die ieder een eigen cultuur kenden en in 2011 zijn gefuseerd tot Stichtse Vecht. Daarnaast dat er wel veertig bewonersgroepen zijn die meer of minder formeel in de gemeente mee (kunnen) praten. Dat is voor de vijf wijkregisseurs (4 Fte) een hele kluif om gelijkwaardig te organiseren en te zorgen dat de bewonersgroepen voldoende gehoord worden.

Tegelijkertijd ontwikkelt zich de nieuwe netwerkdemocratie met behulp van de sociale media om snel een actie te organiseren wanneer een vraagstuk zich voordoet. Ook daar worden theorieën over gewisseld, de voordelen en nadelen en de kracht / macht van internet. Er worden ook vergelijkingen getrokken met de tijd dat er met een spandoek de straat werd opgegaan om een protest kracht bij te zetten. Van spandoek naar Facebook

De bewonersgroep serieus nemen voor verbeteren leefbaarheid

Aan het eind van de middag schuiven vier bewoners aan die deelnemer zijn van een bewonersgroep. Zij, de een wat korter de ander wat langer actief, wisten wat er speelde in de eigen buurt en waar het in de bewonersgroep om gaat; zoals aanwezigheid, gehoord worden en sociaal verbinden. Ze maken duidelijk dat het directe belang bepaalt in hoeverre het in de buurt aandacht krijgt, maar ook dat enige ervaring en het opbouwen van een relatie met de gemeentelijke organisatie van groot belang is om als bewonersgroep te functioneren. Bewonersgroepen moeten niet gevraagd worden namens alle bewoners te spreken, want dat kan niet. Maar de bewonersgroepen weten vaak wat er aan de hand is in de buurt. Het krijgen van vertrouwen en het gunnen van een rol is voor de bewonersgroep belangrijk. De bewonersgroep wil geen vertegenwoordiger zijn van de wijk, maar speelt een rol in de wijk om de samenwerking te verbeteren en het bespreken van onderwerpen beter mogelijk te maken. De schaal waarop bewonersgroepen georganiseerd zijn in Stichtse Vecht is de schaal van dorp of buurt van een paar honderd tot maximaal een paar duizend bewoners. De samenwerking met de raad kan in de ogen van de bewonersgroepen verbeteren als de raad hen ook buiten de verkiezingen weet te vinden. Internet is een goed hulpmiddel om sneller berichten te delen en van elkaar te weten (de nieuwe netwerkdemocratie), maar het feitelijke contact en de momenten van ontmoeten en samen werken worden als de basis voor dit werk gezien. Het mag geen louter informeel karakter hebben. De randvoorwaarden moeten formeel geregeld worden en continuïteit geven. Als daarin geëxperimenteerd wordt om bijvoorbeeld via loting bewoners aan te wijze voor de bewonersgroep is dat prima, maar respecteer ook dat er mensen zijn die dit werk graag doen en langer in een bewonersgroep mee willen draaien. De raad is het gekozen politieke bestuur van de gemeente, maar de bewonersgroepen kunnen een belangrijke rol spelen om die raad, het college en de organisatie te helpen de leefbaarheid van de gemeen(te)schap te verbeteren.